Onlar, Allah ile irtibatlarını kesmişlerdir

İmam Ca’fer (a.s.) buyurdu ki: “Namazı veya başka bir farz ameli bilerek terk etmek büyük günahlardandır. Zira Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Her kim namazı bilerek ve delilsiz olarak terk ederse Allah ile irtibatını kesmiştir. Allah’ın da onunla hiçbir ahdi kalmamıştır”

<Onlar, Allah ile irtibatlarını kesmişlerdir

TÜRK-AZ HABER / EHL-İ BEYT

Abdulazim Hasenî, İmam Cevad (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

Babam Ali bin Mûsa Rıza, Mûsa bin Ca'fer'den şöyle nakletmektedir:

Amr bin Ubeyd Basri, İmam Sâdık (a.s)'ın yanına gitti, selam verip İmam'ın huzuruna oturduktan sonra şu ayeti tilavet etti: "Büyük günahlardan sakınanlar..." (Necm/31). Sonra sustu. İmam (a.s), "Neden sustun?" diye sordu. O şöyle dedi: "Büyük günahları Allah'ın Kitabından öğrenmek istiyorum." İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurdu: "Ey Amr! En büyük günah Allah'a şirk koşmaktır, Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir, zulmedenlerin yardımcıları yoktur.' (Mâide/72). Daha sonra en büyük günah Allah'ın rahmetinden ümidini kesmektir. Zira Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; doğrusu kâfirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.' (Yûsuf/87).

Hakeza, kendini Allah'ın düzeninden emanda görmek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: 'Onlar Allah'ın düzeninden güvende miydiler? Allah'ın düzeninden ancak hüsrana uğrayan kavim güvende olur.' (Âraf/99).

Yine, büyük günahlardan biri de anne babaya iyi davranmamaktır. Nitekim Allah-u Teâlâ, Hz. İsa'nın dilinden anne babasına kötülük edenleri bedbaht ve zorba diye nitelendirmiştir: 'Anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı.' (Meryem/32).

Büyük günahlardan bir diğeri de haksız yere bir insanı öldürmektir. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: 'Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir.' (Nisa/94).

Yine iffetli kadınlara iftira atarak zina isnat etmek de büyük günahlardandır. Zira Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: 'İffetli, habersiz, mümin kadınlara zina isnat edenler dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir.' (Nûr/23).

Büyük günahlardan biri de yetim malı yemektir. Zira Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar, zaten onlar çılgın aleve atılacaklardır.' (Nisa/10).

Düşman saldırıları karşısında kaçmak da büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında, o gün arkasını düşmana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüştür!' (Enfal/15).

Faiz yemek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Faiz yiyenler mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar.' (Bakara/275).

Sihir ve büyü de yine büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: 'And olsun ki, onu satın alanın ahiretten bir nasibi olmadığını biliyorlardı.' (Bakara/102).

Zina büyük günahlardandır. Zira Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: '... Zina etmezler. Bunları yapan günaha girmiş olur. Kıyamet günü azabı kat kat olur, orada, alçaltılarak temelli kalır. Ancak tövbe eden başka.' (Furkan/68-70).

Yalan üzere yemin etmek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere değişenlerin, işte onların, ahirette bir payları yoktur.' (Âl-i İmran/77).

Hıyanet-haksızlık etmek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Kim haksızlık yaparsa, kıyamet günü yaptığı ile gelir.' (Âl-i İmran/161).

Farz olan zekâtı vermemek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Bunlar cehennem ateşinde kızdırıldığı gün, alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak. Bu, kendiniz için biriktirdiğinizdir; biriktirdiğinizi tadın, denecek.' (Tevbe/35).

Yalan üzere şahadette bulunmak ve şahadeti örtmek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Onlar yalan yere şahadet etmezler.' (Furkan/72). Hakeza şöyle buyurmaktadır: 'Onu kim gizlerse şüphesiz kalbi günah işlemiş olur.' (Bakara/283).

İçki içmek de büyük günahlardandır ve Allah-u Teâlâ onu putperestlikle eş değer kabul etmiştir: 'Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir; bunlardan kaçının ki, saadete eresiniz.' (Mâide/90).

Namazı veya başka bir farz ameli bilerek terk etmek de büyük günahlardandır. Zira Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 'Her kim namazı bilerek ve delilsiz olarak terk ederse Allah ile irtibatını kesmiştir. Allah'ın da onunla hiçbir ahdi kalmamıştır.'

Ahdi bozmak ve sıla-i rahimde bulunmamak da büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: 'İşte lânet onlara ve kötü yurt, cehennem, onlaradır.' (Râd/25)."

Amr bin Ubeyd yüksek sesle ağlayarak oradan dışarı çıktı. Kendi kendine şöyle diyordu: "Allah'a yemin olsun ki her kim üstünlük ve ilim konusunda sizinle tartışırsa ve kendi görüşüne uyarsa helak olmuştur."


(Uyun-u Ahbar'ir-Rıza (a.s), Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh)