İmamların ilim kaynakları

İmamlar, Nebi’nin ve bütün nebilerin ve kendilerinden önceki vasilerin ilimlerini miras olarak devralmışlardır

<İmamların ilim kaynakları

TÜRK-AZ HABER / İMAN VE İNSAN
Abdullah b. Cündeb şöyle rivayet etmiştir: "İmam Rıza (a.s.) bana şöyle bir yazı gönderdi:

İmdi, şüphesiz Muhammed (s.a.v.), Allah'ın kulları arasındaki güvenilir elçisiydi. Resûlullah vefat edince, biz Ehl-i Beyt O'nun mirasçıları olduk. Biz, Allah'ın arzındaki eminleriyiz. Biz belâların ve ölümlerin ilmine sahibiz.

Arapların neseplerini ve İslam'ın doğuşunu biliriz. Biz bir adama baktığımız zaman, onun gerçek mü'min mi yoksa münafık mı olduğunu anlarız.

Bizim sevenlerimizin ve babalarının isimleri yazılmıştır. Allah, bizden ve onlardan misak almıştır. Bizim geldiğimiz yere onlar da gelirler. Bizim girdiğimiz yere onlar da girerler. (Havz-ı Kevser'in yanına biz inersek, onlar da inerler). Bizden ve onlardan başka kimse, gerçek İslam milleti üzere değildir.

Biz, seçkinler ve kurtulmuşlarız. Biz, peygamberlerin izleyicileriyiz. Biz, vasilerin çocuklarıyız. Biz, Allah'ın Kitabında özellik sahipleri olarak zikrediliriz. Biz, insanlar içinde Allah'ın Kitabına en yakın olan kimseleriz. Biz, insanlar içinde Resûlullah'a en yakın kimseleriz.

Allah Azze ve Celle, dinini bizim için yasalaştırmıştır ve Kita-bında şöyle buyurmuştur: Sizin için yasalaştırdı (ya Âl-i Muhammed) dinden Nuh'a tavsiye ettiğini (Nuh'a tavsiye ettiğini bize de tavsiye etmiştir) Sana (ya Muhammed) vahyettiğimizi, İbrahim'e, Mûsa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi (Allah bize bilmemiz gereken şeyleri bildirmiş ve bizi ulû'l-azim resullere vâris kılmıştır)

Dini ayakta tutun (ya Âl-i Muhammed) Dinde ayrılığa düşmeyin (bir cemaat üzere olun) müşriklere (o günkü müşrikler Ali'nin vasi olmasından dolayı İslam'ın yok olacağından ümitlerini kestiler. 'Bu gün kâfirler sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, Benden korkun.' 

Ağır geldi (Ali'nin velayetine başkalarını ortak edenlere) kendilerini çağırdığın bu din (Ali'nin velayeti) muhakkak Allah (ya Muhammed) kendisine yöneleni doğru yola iletir.'   (Ali'nin velayeti hususunda senin çağrına icabet edenleri hidayete erdirir)."  

PEYGAMBERİMİZDEN KALAN VE İMAMLARIN YANINDA BULUNAN SİLAH VE EŞYALAR

Ahmed b. Ebu Abdullah, Ebu'l-Hasan er-Rıza'dan (a.s.) şöyle rivayet etmiştir: "İmam Rıza'ya Resûlullah'ın (s.a.v.) Zülfikâr adlı kılıcının nereden geldiğini sordum.

Buyurdu ki: Cebrail onu gökten indirdi. Onun süsü gümüştendi ve o şimdi Benim yanımdadır."

İSRAİLOĞULLARI ARASINDA TABUTUN İŞLEVİ NEYSE RESÛLULLAH'IN SİLAHININ İŞLEVİ DE ODUR

İbn Ebu Nasr, Ebu'l-Hasan er-Rıza'dan şöyle rivayet etmiştir: "Ebu Câfer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) dedi ki: Bizdeki silahlar, İsrailoğulları'ndaki tabut gibidir. Tabutun sırası kime gelseydi, krallığın sırası ona gelirdi. Bizde de silah kime gelirse ilim ona verilir."

İMAMLARIN İLİMLERİNDE ARTIŞ OLMASA, SAHİP OLDUKLARI BİLGİ TÜKENİR

Safvan b. Yahya şöyle rivayet etmiştir: "Ebu'l-Hasan'ın (a.s.) şöyle dediğini duydum: 'Câfer b. Mu- hammed (a.s.) şöyle derdi: Eğer ilmimiz artmasaydı, ilimsiz kalırdık.'

Benzer bir hadisi Muhammed b. Yahya, Ahmed b. Muhammed'den, o Muhammed b. Hâlid'den, o Safvan'dan, o da Ebu'l-Hasan'dan (a.s.) rivayet etmiştir." (Prof. Dr. Haydar Baş İmam Ali Rıza eserinden)