Sizin aranızda velayet sahibi kimdir?

Amir b. Vasil diyor ki: “Ben Şûra günü kapıdaydım, Hz. Ali de içerideydi ve Ali'nin şöyle konuştuğunu duydum: Sizi Allah'a and veriyorum, acaba sizin aranızda benden gayri Hz. Resûlullah'ın velayet için tayin ettiği bir kimse var mıdır?”

<Sizin aranızda velayet sahibi kimdir?

TÜRK-AZ HABER EHL-İ BEYT

İbn-i Hatem el-Şami, ed-Darru'n-Nezim adlı kitabında, Hafız b. Murdeveyh'in aracılığıyla ona ait ayrı bir senetle rivayet etmiştir; o şöyle demiştir: Ebu'l-Muzaffer Abdulvahid b. Hamid b. Muhammed b. Şiyde el-Mukri'den, o da Abdurazzak b. Ömer et-Tahrani'den, o da Ebu Bekir Ahmed b. Musa el-Hafız (İbn-i Murdeveyh)'den, o da Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed b. Ebu Darim'den, o da el-Mimzir b. Muhammed'den, o da amcasından, o da babasından, o da Eban b. Tağlib'den, o da Amir b. Vasil'den şöyle nakletmiştir:

"Ben Şûra günü kapıdaydım, Hz. Ali de içerideydi ve Ali'nin şöyle konuştuğunu duydum (Konuşmanın son bölümü): 'Sizi Allah'a and veriyorum, acaba sizin aranızda benden gayri Hz. Resûlullah'ın velayet için tayin ettiği bir kimse var mıdır?'

Onlar, 'And olsun Allah'a ki yoktur' cevabını verdiler."

Şûra hadisini, büyük hafız Darukutni de tahric etmiştir.

İbn-i Hacer de bu hadisin bazı bölümlerini kendi kitabında naklederek şöyle demiştir:

"Darukutni'nin tahric ettiği bir hadiste Hz. Ali'nin, Ömer'in tayin ettiği altı kişilik şûranın üyelerine hitaben uzun bir konuşma yaptığı yer almıştır.

Onun bazı cümleleri şöyledir: 'Sizi Allah'a and veriyorum, söyleyin, acaba sizin aranızda benden gayri Resûlullah'ın, hakkında; ey Ali, kıyamet günü cennet ve cehennemi bölen sen- sin, diye buyurduğu bir kimse var mıdır?'

Onlar, 'And olsun Allah'a ki yoktur" cevabını verdiler." (Sevaiku'l-Muhrika, s.75).

Yine Darukutni'nin tahric ettiği diğer bir hadiste Hz. Ali (a.s)'ın Şûra günü, onun üyelerine şöyle delil getirdiği yer almıştır:

"Sizi Allah'a and veriyorum, söyleyin, acaba sizin aranızda akrabalık açısından Hz. Resûlullah'a benden daha yakın olan bir kimse var mıdır?"

Yine bu hadisi büyük hafız İbn-i Ukde de tahric etmiştir. O şöyle diyor: Ali b. Muhammed b. Habibe el- Kindi, Hasan b. Hüseyin'den, o da Ebu Gaylan Sa'd b. Talibi Şeybani'den, o da İshak'dan, İshak da Ebu Tufeyl'den şöyle dediğini rivayet etmiştir:

"Ben Şûra günü evdeydim ve Ali b. Ebu Tâlib'in şöyle dediğini duydum (burada mezkur hadisi naklediyor)." Bu hadiste Hz. Ali'nin onlardan Gadir günü hususunda tanıklık istemesi de mevcuttur. (Sevaiku'l-Muhrika, s.93).

Yine Hafız İbn-i Ukde şöyle diyor:

Ahmed b. Yahya b. Zekarya el-Ezdi es-Safi, Amir b. Hemmad b. Talha el-Konna'dan, o da İshak b. İbrahim-i Ezdi'den, o da Maruf b. Harbuz ve Ziyad b. Miinzir ve Said b. Mu- hammed el-Eslemi'den, onlar da Ebu Tu- feyl'den şöyle rivayet etmiştir: Ömer b. Hattab ihtisar haline girince hilafet işini Ali b. Ebu Tâlib, Osman b. Affan, Tal- ha, Zübeyr, Sa'd b. Vakkas ve Abdurahman b. Avf'dan oluşan altı kişilik bir şûraya havale etti. Abdullah b. Ömer de istişare edilecek, fakat hilafete getirilmeyecekler arasında idi. Onlar toplanınca halkın içeri girmesini önlemek için beni kapıda oturttular. Bu arada Hz. Ali onlara şöyle konuştu: (burada mezkur konuşmayı naklediyor)." Bu rivayette de Gadir hadisine tanıklık isteme geçmektedir.

Yine bu hadisi Hafız Akili, Muhammed b. Ahmed el-Veraciti'den, o da Zafir'den, o da bir kişiden, o da Haris b. Muhammed'den, o da Ebu Tufeyl'den şöyle dediğini rivayet etmiştir:

"Ben Şûra günü kapıda bekliyordum... (hadis böylece devam ediyor)." (Zehebi, Mizan, c.1, s.205); İbn-i Hacer, Lisan, c.2, s.157).