HZ. MEHDÎ’Yİ (A.S.) İNKÂR EDEN VE BU KONUDAKİ HADİSLERİ YALANLAYANLARA KARŞI, EHL-İ SÜNNET VE EHL-İ BEYT ULEMASI TARAFINDAN YAZILAN REDDİYE VE CEVAPLAR.....

  Sayın Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın Hz.Mehdi a.s eserinde “Hz.Mehdi’yi a.s İnkar eden ve bu konudaki hadisleri yalanlayanlara karşı, Ehl-i Beyt uleması tarafından yazılan reddiye ve cevaplar" hakkında şu bilgilere yer veriyor:  İbrâzu’l-Vehmi’l-Meknûn Min Kelâm-i İbn-i Haldun, Ebu’l-feyz Seyyid Ahmed b. Muhammed b. Sıddık Gimârî, eş-Şafiî, el- Ezherî, el-Mağribî (ölm. H. 1380), Terakki Matbaası, H. 1347, Di­maşk. Bu kitapta, İbn-i Haldun’un Mehdîlik ile ilgili şüphelerine cevap verilmiştir.

HZ. MEHDÎ’Yİ (A.S.) İNKÂR EDEN VE BU KONUDAKİ HADİSLERİ YALANLAYANLARA KARŞI, EHL-İ SÜNNET VE EHL-İ BEYT ULEMASI TARAFINDAN YAZILAN REDDİYE VE CEVAPLAR.....
Mimar Gökhan Demir

HZ. MEHDÎ’Yİ (A.S.) İNKÂR EDEN VE BU KONUDAKİ HADİSLERİ YALANLAYANLARA KARŞI, EHL-İ SÜNNET VE EHL-İ BEYT ULEMASI TARAFINDAN YAZILAN REDDİYE VE CEVAPLAR.....

 İbrâzu’l-Vehm Min Kelam-i İbn-i Hazm, Ebulfeyz Seyyid Ahmed b. Muhammed b. Sıddık Gimâri, Terakki Matbaası, Di­maşk, H. 1347.

 el-İhticâc-u bi’l-Eser Alâ Men Enkere’l-Mehdîyye’l-Mun­tazar, Şeyh Hammud b. Abdullah Tuveycirî, Medine İslam Üni­versitesi Öğretim Üyesi. İki cilt hâlinde basılan bu kitabını, Katar Kadısı İbn-i Mahmud’a cevap olarak yazmıştır. 1. cildi H. 1394’de, 2. cildiyse H. 1396’da Riyad’da basılmıştır.

 İla Meşihâti’l-Ezher, Iraklı Şeyh Abdullah Sebtî, bu kitabı Sa’d Muhammed Hasan’ın el-Mehdeviyyet-u fi’l-İslam adlı ese­rine reddiye olarak yazmıştır ve H. 1375’te Bağdat’ta basılmıştır.

 Tahdiku’n-Nazar fi Ahbari’l-İmami’l-Muntazar, Şeyh Mu­hammed Abdulaziz b. Mânî (H. 1385). Hz. Mehdî konulu hadisle­rin ispatı ve İbn-i Haldun’a reddiye olarak kaleme alınmıştır.

 el-Cezm li-Fasl-ı İbn-i Hazm, Şeyh Kâzım Hillî (D. 1300). İki cilttir. İbn-i Hazm’ın el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâ ve’n-Nihâl adlı eserinde Mehdîlik ile ilgili sözlerine reddiyedir. (Bkz. ez-Zeria, c. 5, s. 104.)

 er-Reddu Alâ Men Kezzebe Bi’l-Ahâdîsi’s-Sahiheti’l-Vâri­det-i fi’l-Mehdî, Abdu’l-Muhsin el-Abbad, Medine İslam Üniver­sitesi Öğretim Üyesi. Aynı üniversitenin çıkardığı dergi, sayı: 45, s. 297-328 ve sayı: 46, s. 361-383. Şeyh İbn-i Mahmud’un La Meh­dîyye Yuntazar-u Ba’de’r-Resûl adlı kitabına reddiye olarak yazı­lan bu makalede Mehdî ve kıyamı tarih ve hadis açısından incelen­miştir. Yazar, Hz. Mehdî’nin doğumu konusunda hem Ehl-i Beyt, hem de çoğu Sünnî ulemasıyla farklı görüşe sahipse de, Mehdîlik inancını kabul etmiştir.

 el-Mehdî ve Ahmed Emin, Muhammed Ali Züheyrî, H. 1370, M. 1950, Necef.

 Maa’d-Doktor Ahmed Emin fi Hadisi’l-Mehdî ve’l-Mehde­viyye, Muhammed Emin Zeynüddin, Necef, H. 1371-M. 1951.

Bu iki kitap Ahmet Emin’in el-Mehdî ve’l-Mehdeviyye adlı ese­rine karşı yazılan birer reddiyedir.

 Nakdu’l-Hadis Beyne’l İctihad ve’t-Taklid, Seyyid Muham­med Rıza Hüseynî. Libyalı Ali Hüseyn Sâih’e reddiye olarak yazıl­mıştır. 2. Baskı, Kum H. 1417.

el-Vehmu’l-Meknûn fi’r-Reddi Ala İbn-i Haldun, Ebu’l-Ab­bas b. Abdulmü’min Mağribî.

 Hude’l-Gâfilîn İle’d-Dini’l-Mubîn, Seyyid Mehdî Sâlih Keş­vân-ı Kazvinî. Bu kitap, Mehdîlik hakkında İbn-i Hazm’e yazılan reddiyelerden derlenmiş ve H. 1335’te tamamlanmıştır. (Kitabnâme-i Hz. Mehdî, Mehdîpur 2, 778.)