Hz. Mehdî (a.s) Hz. Hüseyin’in (a.s.) soyundandır

Hz. Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve âlih)’in önceden bildirdiği şeylerden birisi de İmam Mehdî’nin (aleyhi’s-selâm) nesebî ve ailevî özellikleridir

<Hz. Mehdî (a.s) Hz. Hüseyin’in (a.s.) soyundandır

TÜRK-AZ HABER / İMAN VE İNSAN

Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve âlih) çeşitli tâbirlerle İmam Mehdî'nin (aleyhi's-selâm) Hüseynî olduğunu, yani baba tarafından ceddinin Hüseyin b. Ali b. Ebi Tâlib olduğunu bildirmişlerdir.

Elbette, Ehl-i Sünnet'in ünlü âlim ve tarihçilerinden birçoğu bu hususu açıklayan hadisleri nakletmiş ve Hz. Mehdî'nin Hz. Hüseyin'in 9. torunun olduğunu ve Hicri 3. yüzyılın ikinci yarısının başlarında Samerra şehrinde dünyaya geldiğini ve babasının İmam Hasan Askerî olduğunu itiraf etmişlerdir.

Biz örnek olarak bu konuyla ilgili hadisleri nakleden şahsiyetlerden bazılarının isimlerine yer veriyoruz.

Allame İbn-i Kuteybe Dineverî (276), Garibu'l-Hadis'te Hz. Mehdî'den (aleyhi's-selâm) sohbet açılınca Emîrü'l-Mü'minîn İmam Ali'nin (aleyhi's-selâm) şöyle buyurduğunu naklediyor: "Hiç şüphesiz O, Hüseyin'in soyundandır..." 

Hâfız Ebu'l-Hasan Ali b. Ömer Darekutnî (ölm. 385). Gencî, el-Beyan, bâb: 7'de ve Kunduzî, Yenâbiu'l-Mevedde, bâb: 94'de, Resûl-i Ekrem'in (sallallâhu aleyhi ve âlih) hastalığı sırasında, Hz. Fâtıma'nın mükerrem babasının ziyaret ve görüşüne gidişini, Hz. Resûl-i Ekrem'in (sallallâhu aleyhi ve âlih) Hz. Fâtıma'ya hitaben Allah-u Teâlâ'nın kendi yüce hanedanına altı özellik verdiğini açıklayarak şöyle buyurduğunu zikreder:

"O altı özellikten birisi, Hz. İsa'nın, kendisinin arkasında namaz kılacak olan şahsın şu ümmetin Mehdîsidir. O, bizim hanedanımızdandır." Sonra orada bulunan Hz. Hüseyin'in (aleyhi's-selâm) mübarek omzuna elini vurarak, "Ümmetin Mehdîsi bun(un soyun) dandır" diye buyurdular.

Hâfız Ebu Nuaym İsfahanî (ölm. H. 430), Erbeine Hadisen fi'l-Mehdî kitabında altıncı hadis olarak Huzeyfe'den naklen rivayet etmiştir ki:

Hz. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve âlih) hutbe okuyup gelecekte vukû bulacak olayları haber vererek şöyle buyurdu: "Eğer dünyanın ömründen bir günden fazla kalmazsa dahi Allah o günü Benim soyumdan olan ve ismi Benim ismim olan birisi gelinceye dek uzatır."

Selman-i Farisî dedi ki: "Ya Resûlallah, o sizin hangi evladınızdandır?"

Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve âlih) eliyle Hz. Hüseyin'e (aleyhi's-selâm) dokunarak buyurdu: "Bu oğlumdandır."

Harezm'in en ünlü hatibi Muvaffak b. Ahmed Mekkî Harezmî (ölm. H. 586), Maktelu'l-Hüseyn, 7. bölüm.

Şeyhu'l-İslam Ebu-l Âlâ Hasan b. Ahmed b. Hasan Attar Hemedanî, Erbeine Hadisen fi-l Mehdî kitabının müellifi (ölm. H. 569). Bu eseri el yazması olarak Kum'daki Ayetullah Mer'aşî Kütüphanesi'nde mevcuttur.

İbn-i Ebi'l-Hadid (656), Şerh-i Nehcü'l-Belâğa, c. 1, s. 281-282 ve c. 19, s. 130; İbn-i Kuteybe'nin Garibu'l-Hadis'de İmam Ali'den (aleyhi's-selâm) nakline işaret ederek.

Muhammed b. Yusuf Gencî (H. 658 senesinde katledilmiştir, Şafiî'dir, el-Beyan fi Ahbar-i Sahibi'z-Zaman, s. 90, bâb: 9, Necef bas.

Hâfız Ebu Nuaym'in Erbein (40 Hadis) kitabının asıl metnine ulaşamadık. Fakat Suyûtî (ölm. H. 911) onu birçok diğer hadislerle birlikte toplayıp düzenlemiş el-Örfü'l-Verdi fi Ahbari'l-Mehdî diye isimlendirmiştir ve onlarca risâle ile birlikte el-Hâvi li-l-Fetavâ unvanıyla M. 1959 ve H. 1378 senesinde Mısır'da yayımlanmıştır. Bu hadisleri Şia ulemasından Erbilî, Keşfu'l-Gumme'de; Behranî, Gayetu'l-Meram'da; Allame Meclisî, Bihâru'l-Envâr, c. 1, s. 78- 85'de, Âmilî, Âyânu'ş-Şia, c. 4'de kaydetmişlerdir.

Yusuf b. Yahya Mukaddesî Selemî (ölm. 685, Şafiî), Uke- du'd-Durer fi Ahbari'l-Muntazar, Mektebet-u Âlemi'l-Fikr, Mısır bas.

Muhibbuddin Taberî (694), Zehâiru'l-Ukba, s. 136-137.

Şeyh İbrahim b. Muhammed b. Müeyyed b. Abdullah Cu- veynî Horasanî (ölm. H. 730), Ferâidü's-Simtayn fi Fezâili'l-Murteza ve'l-Betul ve's-Sibteyn ve'l-Eimmet-i Min Zürriyetihim, c. 2, s. 325-326, hadis: 575, Hâfız Ebu'l-Âlâ Hasan Attar Hemedanî'ye dayanan senediyle...

Hâfız Zehebî (748), Mizânu'l-İtidal, c. 2, s. 382, Abbas b. Bekar Zabbî'nin hâl tercümesinde.

Muhammed b. Muhmud (Hâce Parsa diye tanınır) (822), Faslu'l-Hitab'da Hz. Mehdî'nin (aleyhi's-selâm) Hz. Hüseyin'in soyundan ve Hz. İmam Hasan Askerî'nin oğlu olduğuna dâir geniş açıklamada bulunmuştur. (Yenâbiu'l-Mevedde, 65. bâb, s. 464, Necef bas.)

İbn-i Hacer-i Askalanî (ölm. H. 852), Lisanu'l-Mizân, c. 3, s. 300.

İbn-i Sabbağ Mâlikî (855), el-Fusulu'l-Mühimme fi Mârife- ti'l-Eimme, s. 277.

Süleyman b. İbrahim Kunduzî Hanefî (1294), Yenâbiu'l-Mevedde, bâb: 77, s. 534'de Selman-i Farisî'den şöyle nakleder: Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve âlih) İmam Hüseyin'e (a.s) hitaben buyurdular ki:

"... Sen dokuz hüccetin babasısın ki onların dokuzuncuları Kâim'leri (kıyam edecek olanları) olan Mehdî'dir." Diğer bir hadiste ise şöyle bir ibâre mevcuttur: "Ve Hüseyin'in soyundan gelecek olan dokuz kişi mutahhardırlar (yani her türlü ayıp günah ve kusurdan uzaktırlar)."

Şeyh Abdulhâdi İbyarî (1305), el-Arâisu'l-Vâziha, s. 208.

Seyyid Mü'min b. Hasan Şeblencî (1308), Nûru'l-Ebsâr fi Menâkıb-ı Âl-i Beyti'n-Nebiyyi'l-Muhtar, Bulak, Mısır bas.  (Prof. Dr. Haydar Baş Hasan el-Askeri ve İmam Mehdi eserinden)