Fitnenin başı hevâya uymaktır.....

İmam Ali (a.s.) buyurdu ki: “Fitnenin başlangıcı hevâ ve heveslere uyulur olmasıdır, Allah’ın Kitabı’na aykırı hükümlerin uydurulmasıdır. Bu uydurma kanunlar sayesinde, adamların adamlara egemen olmasıdır”

<Fitnenin başı hevâya uymaktır.....

Ebu Basir şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'a "Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka rabler edindiler" (Tevbe, 31) ayetini sordum,

Buyurdu ki: "Allah'a yemin ederim ki, hahamlar ve papazlar, Yahudileri ve Hıristiyanları kendilerine tapmaya davet etmediler. Eğer onları kendilerine tapmaya davet etselerdi, onların bu davetlerini kabul etmezlerdi; ancak onlar için haram olan şeyleri helâl ve helâl olan şeyleri de haram kıldılar. Dolayısıyla farkında olmadan onlara tapar oldular."

Muhammed b. Ubeyde şöyle rivayet eder:

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) bana şöyle dedi: "Ey Muhammed, siz mi daha çok önderinize uyuyorsunuz, Mürcie mezhebinin mensupları mı?"

Dedim ki: "Biz de önderimize uyuyoruz, onlar da önderlerine uyuyorlar."

Buyurdu ki: "Sana bunu sormadım."

"Bundan daha iyi bir cevap bulamadım."

Bunun üzerine Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: "Mürcie mezhebinin mensupları, itaati farz olmayan bir adam tayin ettiler ve ona uydular. Siz de bir adam tayin ettiniz ve ona itaat etmenin farz olduğunu savundunuz. Sonra da onu taklit etmediniz. Dolayısıyla onların önderlerini taklit edişleri, sizinkinden daha güçlüdür."

Ebu Basir şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm), "Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler" (Tevbe, 31) ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: "Allah'a yemin ederim ki, Yahudiler ve Hıristiyanlar, hahamlarına ve rahiplerine ne oruç tuttular ne de namaz kıldılar. Sadece hahamlar ve papazlar, onlar için haramları helâl ve helâlleri de haram kıldılar. Onlar da buna uydular."

Muhammed b. Müslim, Ebu Ca'fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir:

"Bir gün Emir'ül-Mü'minin (Ali b. Ebu Tâlib aleyhisselâm) insanlara hitab etti ve şunları söyledi: Ey İnsanlar! Fitnenin başlangıcı hevâ ve heveslere uyulur olmasıdır, Allah'ın Kitabına aykırı hükümlerin uydurulmasıdır. Bu uydurma kanunlar sayesinde, adamların adamlara egemen olmasıdır. Eğer bâtıl net ve açık olsaydı hiçbir akıl sahibine gizli kalmazdı ve eğer hak net ve açık olarak belli olsaydı insanlar arasında ayrılıklar olmazdı. Fakat ondan bir avuç şundan da bir avuç alıp ikisini birbirine karıştırırlar ve sonra insanların önüne koyarlarsa, işte bu noktada şeytan dostlarını etkisi altına alır. Daha önce Allah'ın lutfuna nail olanlarsa kurtulur."