BELLİ SAYILARLA, TEKRARLAYARAK ZİKRETMEK I.....

       Günümüzde bazı insanlar, Allah’a dua ederken, zikrederken saymaya gerek olmadığını, bir kere söylemenin yeterli olduğunu iddia ediyorlar. Bu iddia dinde yeri olmayan bir bid’attir.

<BELLİ SAYILARLA, TEKRARLAYARAK ZİKRETMEK I.....

  Peygamber Efendimiz, Allah’ı zikrederken, dua ederken bunu sayarak yapardı ve ashabına da bunu tavsiye ederdi. Bu konuda rivâyet edilen hadislerden bazıları şunlardır: Yüseyre’den (radiyallahu anhâ) -Bu kadın ilk muhâcir kadınlardandı-dedi ki: “Peygamber (sallallahu aleyhi ve âlihi) bize şöyle buyurdu: Tesbih, tehlîl, takdis ve tekbirde bulunmalısınız. Bunları parmakla sayıp söylemelisiniz. Çünkü parmaklara sorulacak ve konuşturulacaklardır. Sakın gaflet etmeyin, zira bu durumda rahmeti elden kaçırmış olursunuz.” (Bu hadisi Ebû Dâvud, 1501 ve Tirmizî, 3583; Hânî b. Osmân an Humaysa bint-i Yâsir an Yuseyre senedi ile tahrîc ettiler )

    “Peygamber’in(sallallahu aleyhi ve âlihi) bir meclisten kalkmadan önce yüz kere şunu söylediği sayılırdı: Rabb’im Beni bağışla, tevbemi kabul et! Çünkü çokça tevbe kabul eden ve Rahîm olan Sensin, Sen.” (Ebû Dâvud, 1516 ve Tirmizî, 3434; Muh. b. Sûka an Nâfi’ senedi ile tahrîc ettiler)

   Kâ’b b. Ucre’den (radiyallahu anh); “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Namazın ardından okunan bazı tesbihler vardır ki, söyleyenleri ya da yapanları asla hüsrana uğratmazlar. Onlar; her namazın ardından (söylenen) otuz üç ‘Sübhanallah’, otuz üç ‘Elhamdulillah’ ve otuz dört ‘Allahuekber’dir.” (Müslim, Mesâcid 144-5, s. 418; Tirmizî, 3412 ve Nesâî, Sehv 91, III, 75; el-Hakem b. Uteybe an Abdirrahmân b. e. Leylâ an Kab b. Ucre asl-ı senedi ile tahrîc ettiler)

   Ebû Zer’den (radiyallahu anh); “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Kim sabah namazından sonra yerinden kalkmadan on defa, ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû la şerîke lehü, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü, yühyi ve yumîtü ve huve alâ külli şey’in kadîr’ derse, Allah ona on sevap yazar, on günahını siler, on derece de yükseltir. Bütün gün istenmeyen her şeyden korunur, Şeytan da ona bir şey yapamaz. Allah’a ortak koşmaktan başka hiçbir günahı ona tesir edemez.” (Tirmizî, 3474; İshâk b. Mansûr an Alî b. Ma’bed an Ubeydillah b. Amr an Zeyd b. e. Üneyse an Şehr b. Havşeb an Abdirrahmân b. Ganm an Ebî Zer senedi ile tahrîc etti)

    Temîm ed-Dârî’den (radiyallahu anh); “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Kim on kere ‘Eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerîke leh. İlâhen Vâhiden Ehaden Sameden. Lem yettehiz sâhibeten velâ veleden, velem yekun lehu küfüvenEehad/Vâhid, Ehad ve Samed olan bir ilah olarak Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun birliğine, ortağı bulunmadığına, eş ve çocuk edinmediğine ve O’na hiç kimsenin denk olmadığına şehadet ederim’ derse kırk milyon sevap yazılır.” (Tirmizî, 3473; Kuteybe ani’l-Leys ani’l-Hâlîl b. Murre anil-Ezher b. Abdillah an Temîm senedi ile tahrîc etti)

    Enes’den (radiyallahu anh); “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Kim sabah namazından sonra üç kere, ‘Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hû ve etûbu ileyhi/Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah’tan bağışlanma dilerim ve O’na tevbe ederim’ derse, günahları deniz köpüklerinden daha çok olsa bile bağışlanır.” (Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat)

    Müslim b. el-Hâris’den (radiyallahu anh); “Peygamber (sallallahu aleyhi ve âlihi) kulağına eğilip gizlice şöyle buyurmuş: Akşam namazını kıldıktan sonra hiç kimseyle konuşmadan yedi kere, ‘Allahümme ecirnî minen-nâr/Allah’ım, beni ateşten kurtar’ de! Çünkü bunu deyip de o gece ölürsen, mutlaka Cehennem’den kurtulursun. Sabah namazından sonra da aynı şeyi söyle! Zira o gün ölürsen ateşten kurtulmak senin için mukadder olur.” (Sahabi’nin oğlu) el-Hâris b. Müslim dedi ki: “Peygamber (sallallahu aleyhi ve âlihi) ona bunu gizlice söylediği için kardeşlerimiz arasında buna özel bir değer verirdik.” (Ebû Dâvud, 5079; İsh. b. İbr. ed-Dimaşkî an Muh. b. Şuayb an Abdirrahmân b. Hassân el-Filistinî ani’l-Hâris b. Müslim an ebîhî senedi ile tahrîc etti)

     

Prof.Dr. Haydar BAŞ   Dua ve Zikir Kitabı sayfa : 785 /797

Yazıyı hazırlayan: Gökhan Demir

 

Devam edecek