RAMAZAN GECELERİNİ İHYÂ ETMEK…..

   Bu akşam ilk teravih namazımızı kılacağız. Gece sahurumuzu yapacağız ve yarın ramazan-ı şerifin ilk orucunu inşallah tutacağız. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Allah c.c. hayırlara vesile eylesin.

  RAMAZAN GECELERİNİ İHYÂ ETMEK…..
Mimar Gökhan Demir

  RAMAZAN GECELERİNİ İHYÂ ETMEK…..

Sayın Prof.Haydar Baş Hocamızın ‘Büyük İslam İlmihali’ eserinde Ramazan gecelerini ihya etmek hakkında şu bilgilere yer veriliyor: “Allah Resûlü (s.a.a.) Ramazan’da ibadete gösterdiği düşkünlüğü

başka hiçbir ayda göstermemiştir. Ramazan’ın son on gününe gösterdiği düşkünlüğü ve gayreti de diğer günlerine göstermemiştir.” (Ahmed, VI, 82, 122, 255; Müslim, i’tikâf No. 8, s. 832; Tirmizî, No. 796; İbn Mâce, No.1767; İbn Huzeyme, No. 2215)

  Diğer rivâyet de şöyledir: “Ramazan’ın son on günü girdiğinde, geceyi ihyâ eder, ailesi ni (teheccüd için) uyandırırdı. İzarını bağlar (hanımlarına yaklaşmaz), son derece gayret ve dikkat gösterirdi; taat ve ibadete her zamankinden daha fazla çaba harcardı.” (Abdürrezzâk No. 7704; Ahmed, VI, 40; Humeydî No. 187; Buhârî, leyletu’l-Kadr 5, II, 255; Müslim, i’tikâf No. 7, s. 832; Ebû Dâvud, No. 1376; Nesâî, kıyâmu’l-leyl 12, III, 217; İbn Mâce, No. 1768; İbn Huzeyme, No. 2214; İbn Hibbân, No. 321, 3427-8)

   “Allah’ın Resûlü, Ramazan gecelerinde, kesin emir vermeksizin ibâdet etmeyi teşvik eder ve şöyle buyururdu: Kim Ramazan gecelerinde (ibâdetin sevabına) inanarak ve (karşılığını Allah’tan) umarak Teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır.”(Şâfiî Sünen s.35;Ahmed,II,486; Buhârî,iman,27,I,14; terâvih 1,II,251)

    Allah Resûlü (s.a.a.),Ramazan’da cemaate çıktı,mescidin bir kena-rında bir grubu namaz kılarlarken görünce,sordu:“Kim bunlar?” Dediler ki:“Bunların (ezberlerinde) kıraatları yoktu. Übeyy b. Kâ’b bunlara namaz kıldırıyor, onlar da ona uyup, bu namazı böyle kılıyorlar.” “Ne güzel yapıyorlar, davranışları isabetli ve doğrudur” buyurdu. (Ebû Dâvud, No. 1377)

                                          RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

  İmam Zeynelâbidin (a.s.), Ramazan’ı şöyle anlatmaktadır: “… ve hamd Allah’a ki, oruç ayı, İslam ayı, temizlenme ayı, arınma ayı ve kıyam ayı olan Ramazan ayını bu yollardan biri (rıdvanına ulaşmanın bir yolu) kıldı. ‘İnsanlar için hidâyet kaynağı olan, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delillerini içeren Kur’an’ı bu ayda indirdi.’ (Bakara, 185) Ona tanıdığı ayrıcalıklar ve faziletlerle diğer aylara olan üstünlüğünü ortaya çıkardı.Büyüklüğünü bildirmek için diğer aylarda helal ettiğini bu ayda yasakladı; ona belli bir vakit belirleyerek ondan öne geçirilmesine veya sona bırakılmasına müsaade etmedi.

Sonra da gecelerinden belli bir geceyi bin aydan üstün kıldı ve onu Kadir Gecesi olarak adlandırdı.” (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Zeynelabidin es-Seccad, s.119) Allah Resûlü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır; Cehennem kapıları kilitlenir; şeytanlar zincire vurulur.” (Mâlik, siyâm No. 59, s. 310; Ahmed, II, 378, 357; Ebû Dâvûd, II, 26; Buhârî, savm 5, II, 227; Müslim, siyâm No. 1, s. 758; Nesâî, siyâm 3/1-2, IV, 126-7; İbn Huzeyme, No. 1882)

  Tirmizî’de yer alan bir rivâyette: “Ramazanın ilk gecesi olduğu zaman, Cehennem kapıları kapanır ve hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Tellal şöyle seslenir: ‘Ey hayır isteyen gel, koş! Ey şer isteyen, (kötülüklere karşı) kendini tut!’ O ayda Allah’ın Cehennemden azatlıları vardır. Bu, Ramazan bitinceye dek her gece gerçekleşir.” (Tirmizî, No. 682; İbn Mâce, No. 1642)

  Ebû Saîd (r.a.)’dan: Allah Resûlü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Ayların efendisi Ramazan, saygı bakımından en üstün olan ay ise, Zilhicce’dir.” (Bezzâr, No. 960) İbn Abbâs (r.a.)’dan: Allah Resûlü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Cennet yıldan yıla, Ramazan ayı için süslenir. Ve şöyle der: ‘Allah’ım, bizim için bu ayda kullarından bizde kalacak insanlar kıl!’ Huriler de şöyle dua ederler: ‘Allah’ım! Kullarından bu ayda bize kocalar ihsan eyle!’ Kim bu ayda kendini muhafaza edip de içki içmez, iftira ve bühtânla bir mü’mini rahatsız etmezse, hata ve günahlardan da sakınırsa, Allah ona her gece yüz tane huri verir, ayrıca ona altın, gümüş, yakut ve zebercedden bir köşk yapar. Bütün dünya bir araya getirilip de o köşke konsa, bir keçi bağlanacak kadar yer işgal ederdi. Kim de Ramazan ayında içki içer, bir mü’mine iftira eder ya da bir günah ve kusur işlerse, bir yıllık amelini Allah iptal eder. Onun için Ramazan ayına karşı dikkatli olun. Zira o, Allah’ın ayıdır. O ayda aşırı davranmamanız gerekir. Tam on bir ay yiyorsunuz, içiyorsunuz her türlü nimet ve zevkten faydalanıyorsunuz, bari Ramazan’da kendinize çekidüzen verip kendinize gelin. Nefsanî arzu ve isteklerinizden uzak durun!” (Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat’ta. Heysemî Mecma’ III, 144.)

   İmam Rıza, Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu naklediyor: “Allah-ü Teâlâ Kiram-i Berere’ye (insanın amellerini yazan meleklere) vahyetti ki; kullarımın ikindi namazından sonraki sinirlilik ve sürçmelerini (hatalarını) Ramazan ayında yazmayınız.” (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Rıza, s.297.)