” ALİ KAPISI”

            Velayet yolunun rehberi,  başı  İmam-ı  Ali a.s, Receb ayının 13’ü  Cuma günü, Mekke’de Beytullah’il-Harâm’ın (Kâbe’nin) içinde dünyaya gelmiştir. Kabe de ne ondan önce ne de sonra başka hiçbir kimse dünyaya gelmemiştir.

” ALİ KAPISI”
Mimar Gökhan Demir

” ALİ KAPISI”

Allah-u Teâlâ onu yüceltmek, rütbesini yükseltmek ve kerametini açığa vurmak için bu fazileti sadece ona has kılmıştır. (El-İrşad, Şeyh Müfid, s.3). İmam-ı  Ali’nin (a.s.) Kâbe’nin içinde doğumu hususunda Ehl-i Sünnet (Murucu’z-Zeheb, Mes’udi c.2 s.358; Metalibu’s-Suul, s.63; Kifayetu’t-Talib, s.407 vs.) ve Ehl-i Beyt (Beşaretu’l-Mustafa, s.26, İlamu’l-Vera, c.1, s.306; Biharu’l-Envar, c.35, s.8 vs.) âlimleri arasında ittifak vardır. Hz. Ali’den başka Hz. Âdem’den günümüze kadar Kâbe’de doğan hiç bir kimse olmamıştır.

          İmam-ı Ali (a.s) Nübüvvet yolunun rehberi, peygamberler, peygamberi alemlere rahmet Hz.Muhammed Mustafa (s.a.a)’in Allah’a kavuşmasının ardından başlayan ve kıyamete kadar devam edecek olan Velayet yolunun rehberi dir. Resulullah (s.a.a) veda haccın dan dönerken maide suresi 67. ayeti kerine nazil olmuştur. ‘’Ey şanlı Peygamber, sana Rabbinden her indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Emin ol, Allah, kafirleri muratlarına erdirmeyecektir.’’ Bu ayetin Gadiri Hum günü Ali b. Ebu Talib hakkın da inmiştir. (Suyuti, “ed-Durrul Mensur”, Maide suresi 67-ci ayetin tefsiri bölümü)

    Bu ayetin nazil oluşu ile Allah’ın sevgilisi Hz.Muhammet (s.a.a) Gadiri Hum hutbesini irad etmiş, sahabeler Hz. Ali’yi tebrik etmiş ve nihayetin de (Maide 3) ayeti nazil olmuştur. ‘’İşte bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak müslümanlığa razı oldum.’’ Riyah el-Haris dedi ki: «O adamlar oradan ayrılıp gittiklerinde ben de peşlerine takıldım. Onların kim oldğunu sorduğumda dediler ki: “biz Ensar’dan bir topluluğuz.” aralarında Ebu Eyyüb el-Ensari de vardı. Ahmed b. Hanbel, “Fedail es-Sahabe”, 2/707, hadis 967

   Resulullah (s.a.a)  Gadiri Hum’da benim elimden tuttu ve dedi ki: “Allah Teala’nın sizin Rabbiniz olduğuna şehadet ediyormusunuz?” dediler ki: “evet ya Rasulullah.” Rasulullah s.a.a dedi ki: “Allah ve Rasulü’nün sizlere kendi nefislerinizden daha evla olduğuna şehadet ediyormusunuz? ve Allah ve Rasulü’nün sizin veliniz olduğuna?” dediler ki: “evet ya Rasulullah.” Rasulullah s.a.a şöyle buyurdu: “Allah ve Rasulü kimin mevlasıya bu (Ali) da onun mevlasıdır. ve ben size iki emanet bırakıyorum ki, onlara sarıldıkca asla sapmayacaksınız, Allah Tealanın Kitabı ve İtretim Ehl-i Beytim.” İmam-ı Ali hakkında Resullah (s.a.a) ‘in bazı hadisleri: ‘Ben ilmin şehriyim Ali ise onun kapsıdır.O halde kim ilim istiyorsa o kapıdan girsin’ (yenabiü’l mevedde s. 65)

   ‘İlim on parçaya bölünmüştür.Dokuz bölümü Ali’ye bir parçası diğer insanlara verilmiştir. (Menakıb-u  Ali  b. Ebi talib s. 287,  İhkakü’l hak c. 5 s. 517) ‘Ali kıyamet günü yüce Allah’ın hücceti ve delili olacaktır.’ (İhkakü’l hak c. 15 s. 175)

  ‘Ben ve Ali Allah’ın kulları üzerinde ki hüccetleriyiz. (İrşadü’l -kutup s.236) ‘Ehl-i Beytimin bana en sevimlisi ve kendimden sonraya bıraktığım en üstün kimse Ali b. Ebu Talib’ dir.’  ( El-Elmali şeyh saduk s.385 , Gayetü’l - Meram s.454)

  ‘Ali mü’minlerin reisi, mal ve servet ise münafıkların reisidir.’ (Biharü’l Envar c.40 s.45 , el- Gadir  c.8 s.89) ‘Allah indinde ümmetimin en üstünü Ali’dir.’ (İhkakü’l hak c. 15 s. 604)’Hz.Peygamber Ali kapısının dışında bütün kapıların kapatılmasını emretti.’ (İhkakü’l hak c. 5 s. 569, Sahih-i Tirmizi c.13 s.176)

   ‘Sizin kapınızı kapatıp Ali’nin kapısını açık tutan ben değilim; Ali’nin kapısını açık tutup sizin kapınızı kapatan Allah’tır.’ (İhkakü’l hak c. 5 s. 557)

  ‘Ya Ali Ümmetim içersinde senin misalin Nuh’un gemisinin misalidir.Ona binen kurtulur binmeyen boğulur.’(El-Hisal Saduk c.2 s.573, Nurü’s -Sekaleyn Tefsiri c.2 s. 360)

  ‘Ya Ali Sensin Allah’ın hücceti sensin Allah’ın kapısı, sensin Allah’a giden yol Sensin (kur’an’ daki ) büyük haber, sensin sırat-ı mustakım sensin yüce örnek.’ (Biharü’l Envar c.36 s.4)

   Sizlere yüzlerce hadisden bazılarını yaza bildik.İmam-ı Ali a.s İslamın direğidir onu seversen onun kapısına gelirsen Allah cc ve Muhammed s.a.a ile beraber olursun.Allah cc maide suresi 67. ayeti ile velayetin rehberini ilanın emrini verdi  ve Hz.Muhammed s.a.a İmam-ı Ali a.s’ı ilan ettikten sonra da  maide suresi 3. Ayeti ile ilanı tastik etmiştir.

  Alemlere rahmet Hz.Muhammed s.a.a kurtuluş yolunun Ehl-i beyt’e teslimiyette olduğunu çok açık hadislerde beyan etmiştir. Son bir Hadis-i Şerif-i naklederek yazımı bitiriyorum. ‘Allah’ın Ali’yi seveni sev, ona düşman olana düşman ol’