Mİ’RAC GECESİ NAMAZI…..

    Prof.Dr. Haydar Baş Hocamızın Büyük İslam İlmihali Namaz kitabında ‘Mi’rac gecesi Namazı’ hakkında şu bilgileri vermektedir: 

  Mİ’RAC GECESİ NAMAZI…..
Mimar Gökhan Demir

  Mİ’RAC GECESİ NAMAZI…..

 - Mi’rac gecesi ve 27. günü kılınan namaz: - Receb ayının yirmi yedinci gecesine rastlayan mübarek Mi’rac Gecesi’nde on iki rekât nafile namaz kılınması iyi görülmüştür. Her rekâtında Fatiha ile başka bir sûre okuyarak iki rekâtta bir selâm vermeli, sonra yüz defa “Sübhanallahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahu vallahüekber” demeli. Bundan sonra, yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salât ve Selâm okumalıdır.

   - Gavsü’l-Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, Gunyetü’t-Tâlibîn adlı eserinde, Receb ayının 27. gecesi kılınan namaz ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (s.a.a.)’in hadis-i şerifi şu şekilde aktarılır: “Hibetullah’ın, Ebu Seleme yolundan bize verdiği habere göre; Selman-ı Farisi (r.a.) Resûlullah Efendimizin (s.a.a.) şöyle buyurduğunu anlatmışlardır:

  ‘‘Recep ayında bir gün ve bir gece vardır ki, her kim o günü oruçla, geceyi dahi namazla geçirir ise, kendisine yüz sene geceleri namaz kılanın gündüzleri dahi namaz kılanın sevabı verilir.” (Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.553.)

  Hibetullah’ın, Hasan Basri’den rivâyet ettiğine göre; “Receb ayının 27. gecesi olduğu zaman, Abdullah b. Abbas sabaha itikâf niyeti ile çıkardı. Öğle zamanına kadar da namaz kılardı. Bu namazda şu sureleri okurdu: Bir kere Fatiha sûresini, Birer kere Muavvezeteyn (Felak ve Nas sûrelerini), üç kere Kadir sûresini, elli bir kere İhlas sûresini. Bu namazdan sonra ikindi namazına kadar dua ederdi. Bu arada şunu söylerdi: Resûlullah Efendimiz (s.a.a.) de bu gününde böyle ederdi.” (Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.553.)

   Bir rivayette belirtildiğine göre, İmam Muhammed Cevad, Bağdat’ta iken Receb ayının ortasına denk gelen günde ve yirmi yedinci gününde oruç tutmuştu. Bütün ailesi ve maiyetindekilerde oruç tutmuşlardı. Râvi anlatıyor: “Bize on iki rekât namaz kılmamızı emretti. Her rekâtta Fatiha sûresi ile birlikte bir sûre okuyordu. Namazı bitirince dört Fatiha, dört İhlâs, dört de Felak ve Nas sûrelerini okudu. Dört kere, ‘La ilahe illallahu vallahüekber, subhanallahu velhamdülillahi vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim’, dört kere ‘Allahu Allahu Rabbi la uşriku bihi şeyen’, dört kere de, ‘La uşriku bi Rabbi ahaden’ dedi.” (Müstedrek-u A’vâim’l-Ulum, 23/222; Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Muhammed et-Takî, s.69.)

 

Not: ‘‘Miraç gecesi Recebin 26.’sını (Martın 10'unu 11'ine ) 27’ye bağlayan gecedir. Bu geceyi ibadet ile. 27. Si gündüzünü ise oruçla geçirmek tavsiye diliyor’’